FAQ Studievejledning

Her på siden kan du finde svar på de oftes stillede spørgsmål om vores uddannelser.

Oftest stillede spørgsmål

Adgangskrav

Optagelse

SU og Ungdomskort

Særlig studiestøtte
 

Videregående uddannelser

Sport og uddannelse

Erhvervsuddannelse for voksne 

Adgangskrav

For at blive optaget på Knord skal du opfylde adgangskravene:

Optagelse på Handelsskolen

Hvordan er optagelsesproceduren på Handelsskolen?

Når du har ansøgt via ”optagelse.dk”, ser vi din ansøgning igennem, og vi kontakter dig, hvis du evt. mangler at fremsende noget dokumentation. Ved optagelse til august bliver du indkaldt til en visitationssamtale i maj. Ved optagelse til januar bliver du indkaldt til en visitationssamtale i december. Hvis du ikke møder op til visitationssamtalen og ikke melder afbud, bliver du ikke optaget. Formålet med visitationssamtalen er at sikre os, at du har valgt rigtigt, og vi får lidt at vide om dig som elev. Til samtalen vil vi rigtig gerne møde både dig og dine forældre, så vi lærer jer lidt at kende. Møder du op til visitationssamtalen bliver du også optaget.

Hvornår hører jeg fra Knord, efter jeg har ansøgt om optagelse?

Vi bekræfter, at vi har modtaget din ansøgning senest 14 dage efter modtagelsen. Vi sender et bekræftelsesbrev til din E-boks.

Hvornår ved jeg, at jeg er optaget på Knord?

Efter du har været til optagelsessamtale, sender vi et optagelsesbrev til din E-boks. Ultimo juni/medio december sender vi et brev med info om skolestart. Du kan herefter søge SU og ungdomskort.

Hvordan bliver jeg kontaktet af Knord?

Vi kommunikerer med vores elever enten via E-boks eller via mail. Det er derfor vigtigt, at du og dine forældre (hvis du er under 18 år) sørger for, at vi altid har den korrekte mailadresse samt Cpr. Nr. på både dig og (dine forældre hvis du er under 18 år).

Hvem sender Knord breve til?

Hvis eleven er under 18 år, sender vi breve til forældre og til eleven. Hvis eleven er 18 år og derover, kommunikerer vi kun med eleven. 

Optagelse på Gymnasiet og Handelsgymnasiet

Hvordan søger jeg ind på Knord?

For at blive optaget på Knord skal du søge via optagelse.dk. Find vejledning her

 

Hvad skal jeg krydse af på optagelse.dk, når jeg søger ind? 

Du skal vælge uddannelse, skole og 2. fremmedsprog på optagelse.dk. Hvis du har særlige informationer til os, så skriv dem i kommentarfeltet.


Hvornår kan jeg forvente at få svar fra Knord, om jeg er optaget? 

I april eller maj måned hører du fra os.

 

Kan jeg blive optaget, hvis jeg er vurderet ikke uddannelsesparat?

Ja, under forudsætning af, at du består revurderingsprøven i fagene dansk, engelsk, 2. fremmedsprog og matematik. Prøven finder sted på skolen (enten Frederikssund, Hillerød eller Lyngby) inden 1. april.
 

Kan jeg blive optaget direkte, hvis jeg ikke har haft 2. fremmedsprog i folkeskolen? 

Nej, hvis du ikke har haft 2. fremmedsprog, skal du til den omtalte revurderingsprøve. Hvis du består denne, kan du blive optaget.
 

Kan jeg forvente at blive optaget på Knord, hvis jeg vælger skolen som 1. prioritet?

Nej det kan vi desværre ikke love dig, men dine chancer er klart større, hvis du vælger os som 1. prioritet.
 

Jeg bliver færdig med folkeskolen nu, men skal først optages på gymnasiet om et år – hvad gør jeg?

Du skal søge ind allerede nu og kontakte os straks efter besked om optagelse for at melde dig på orlov. På den måde er du garanteret en studieplads det følgende år.
 

Jeg er indskrevet på en anden skole, men vil gerne skifte til jeres skole – hvad gør jeg?

Du skal kontakte studievejlederne, for at høre hvilke studieretninger der har plads til nye elever. Du skal desuden medsende dine seneste karakterer og en udskrift af din fraværsoversigt. Vi tillader os også at kontakte din nuværende skole, inden vi evt. optager dig.

Opstart på Knord

 

Hvornår starter skoleåret 2017/2018?

Se i skolekalenderen

Afholder skolen informationsaften, inden jeg skal starte på Knord?

Ja, du og dine forældre bliver inviteret til informationsaften i maj/juni.

Ungdomskort

Hvordan søger jeg Ungdomskort?

Når du har modtaget bekræftelse på, at du er blevet optaget på uddannelsen, søger du Ungdomskort på www.ungdomskort.dk. Du skal godkendes i trin 1 før du går videre til trin 2

Jeg har ikke fået mit Ungdomskort - hvad skal jeg gøre?

Hvis du har søgt og betalt for kortet, skal du kontakte dit trafikselskab og høre, hvad fejlen skyldes.
Du kan tidligst modtage dit Ungdomskort 14 dage efter du har bestilt det på www.ungdomskort.dk

Jeg kan ikke søge Ungdomskort – hvad skal jeg gøre?

Kontakt studievejledningen på din uddannelse

Kan jeg få Ungdomskort, når jeg går i 10. klasse?

Nej, du kan ikke få Ungdomskort til 10. klasse, som er en del af grundskolen. Er du 16-19 år, er du dog berettiget til Ungdomskort i kraft af din alder.

 

Studiestøtte til elever med særlige behov

Hvis du er ordblind, har ADHD eller andre særlige udfordringer, er det vigtigt, at du enten skriver dette i din ansøgning eller siger det ved optagelsessamtalen, så vi kan tale om, du har brug for at få støtte eller ej. Såfremt du ønsker støtte har vi mulighed for at ansøge om IT hjælpemidler, lærerstøttetimer samt mentorstøtte. Det er selvfølgeligt helt frivilligt, om du ønsker støtte eller ej.
 
Kontakter
Christian Heegaard Helgesen - Lyngby Handelsskole, Frederikssund Handelsskole og Handelsgymnasium
Hans Schwaner - Lyngby Gymnasiet og Lyngby Handelsgymnasiet 
Charlotte Helsø - Hillerød Handelskole
Anne B. Stenkjær - Hillerød Handelsgymnasium

Anden studievejledning

Hvordan finder jeg online-vejledning?

Der findes flere forskellige muligheder. På Facebook kan du søge efter ”eVejledning – valg af uddannelse” Du kan ligeledes vælge ministeriets guide.


Hvordan får jeg kontakt til min UU-vejleder?

Du kan kontakte din kommunes ungevejledercenter – eller søge via dette link: https://ung.unoung.dk/find_vejleder.html
 

Elitesport

Jeg dyrker elitesport – er det foreneligt med at gå på en ungdomsuddannelse? 

 

Hvis du er tilknyttet TeamDanmark, har du mulighed for at tage din studentereksamen over 4 år, på et særligt tilrettelagt forløb. Du kan dog også vælge at gennemføre uddannelsen på normeret tid – 3 år. I andre tilfælde, har vi særlige aftaler med klubber og foreninger. Kontakt os for at finde ud af, hvilke aftaler vi kan lave for dig.

 

Lyngby Sportscollege

For at blive optaget på Lyngby Sportscollege skal du have en aftale med én af de klubber, vi samarbejder med. Herefter kan du søge optagelse på en af de tre ungdomsuddannelser Knord tilbyder i Lyngby:

 
 


Læs mere om Lyngby Sportscollege

Erhvervsuddannelse for voksne - EUV

Hvad er en RKV?

Alle over 25 år, der melder sig på en erhvervsuddannelse for voksne (EUV), indleder uddannelsen med en RKV (realkompetencevurdering), der ender med en EUV uddannelsesplan.

RKV har til formål at vurdere din samlede viden og kompetencer med henblik på at fastlægge din uddannelses indhold samt længde.

En RKV kan indeholde en konkret afprøvning af dine kompetencer i et specifikt fag, hvor en faglærer vurderer dine kompetencer på baggrund af opgaver, du har udarbejdet hjemmefra. Opgaverne skal fremlægges mundtligt for faglæreren, der stiller uddybende spørgsmål og vurderingen er ”bestået” eller ”ikke bestået”.

 

Hvordan får jeg foretaget en RKV?

  1. Hvis du tilmelder dig et grundforløb på erhvervsuddannelserne via www.optagelse.dk eller indgår uddannelsesaftale med en arbejdsgiver, vil du helt automatisk få foretaget en RKV som indledning på dit uddannelsesforløb.
  2. Hvis du er i arbejde/selvforsørgende kan du tilmelde dig en RKV forud for EUV, så du kan få et overblik over, hvordan uddannelsen vil se ud for dig. RKV’en er gratis og vil være bindende, hvis du efterfølgende tilmelder dig uddannelsen. Tilmelding til RKV
  3. Hvis du er ledig, skal din kommune/dit jobcenter bevilge dig og betale for en RKV. Vi skal modtage et betalingstilsagn fra kommunen, før du kan få foretaget en RKV. Tilmelding til RKV

Hvad er merit?

Hvis du tidligere har bestået en uddannelse eller enkelte fag, kan du søge om at få fag overført til din uddannelse på Knord. En sådan overførsel af fag kaldes meritoverførsel og betyder, at du ikke skal læse faget igen.

Man kan kun få meritoverført fag, der er på samme niveau, og hvor indholdet fuldt ud kan ligestilles med indholdet på den nye uddannelse. Derfor skal en ansøgning om merit vurderes af en vejleder. Vær derfor opmærksom på, at du ikke uden videre kan få overført fag.

Er mit gamle HG-bevis stadig gældende?

Det kommer blandt andet an på, hvornår HG i sin tid er påbegyndt, og hvad beviset gav adgang til, da du afsluttede HG. Som udgangspunkt kan HG-beviser helt tilbage fra 1998 (2-årig HG påbegyndt i 1996) stadig være gældende. Du kan se eksempler på Uddannelsesnævnets hjemmeside her: https://www.uddannelsesnaevnet.dk/skoler_1/eud-reformen/

 

Hvor lang tid skal man være elev i en virksomhed?

Voksne kan være elever op til 2 år, men RKV’en (se øverst) afgør, hvor lang tid den enkelte skal være elev, idet relevant uddannelse og/eller relevant erhvervserfaring kan medføre at elevtiden bliver nedsat.